ks. Stanislaw Groń SJ - 9 lipca 1996

Wezwanie skierowane do utrudzonych…

Słowa kluczowe:

…czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do siebie, aby ich pokrzepić.

Łagodność to cnota, która tak pięknie oddaje i wyraża łaskawość Jezusa Chrystusa i tyle potrafi dla przyciągnięcia ludzi; jeżeli (ona) powszechnie przeniknie dusze, czy sprawy publiczne i prywatne nie dadzą się z łatwością ułożyć?

z Encykliki Rerum omnium Plusa XI

Przeczytaj tekst Mt 11,25-30 i w skupieniu rozpocznij medytację, prosząc Jezusa, byś znalazł w Nim ukojenie. Niech twoja modlitwa będzie wysławianiem Boga.

Objawienie Ojca i Syna

Jezus wypowiedział wiele słów pouczających człowieka o Bogu. Nazywał Boga Ojcem, a także Panem nieba i ziemi, czyli Stwórcą i Panem wszechświata, któremu wszystko jest poddane. Pomyśl, za co Jezus dziękuje Ojcu, wysławiając Go, kiedy mówi: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom? Spróbuj zgłębić, co oznacza określenie: te rzeczy. Jezus nie mówi bowiem wyraźnie, o co chodzi, kiedy używa takiego określenia. Kryje się za tymi słowami cała treść przepowiadania Jezusowego, skierowanego do wszystkich ludzi, czyli Dobra Nowina o ich zbawieniu. W sposób szczególny zawiera się też w nich prawda o osobie Mesjasza, o tajemnicy Jego krzyża i zmartwychwstania oraz pouczenie o Jego Królestwie. Wolą Boga Ojca jest, że te rzeczy zostały objawione prostaczkom, czyli ludziom prostym, pokornym, ubogim, umiejącym przyjąć dar. Tacy właśnie ludzie potrafili przyjąć Jezusa z radością, w prostocie dziecięcych serc i dlatego Ewangelia stała się dla nich mądrością i mocą Bożą. Ty także należysz do ludzi, którym zostały objawione te rzeczy. Dlatego uwielbiaj Boga za to, że On umożliwił także i tobie poznanie spraw królestwa. Jezus uwielbiał Ojca za wszystkich pokornych ludzi, a więc i za ciebie. Dziękował za odkrycie przed tobą spraw, które nadają sens twojemu życiu teraz i po śmierci. Medytuj, jak potężny jest Jezus, któremu wszystko przekazał Ojciec. Co za bliskość i zażyłość panuje pomiędzy Nimi! Jedynie Syn zna Ojca i objawia Go ludziom, także tobie. Patrząc na Jezusa, na Jego czyny, poznajesz miłość Ojca.

Wezwanie dla utrudzonych

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Przywołaj na pamięć liczne spotkania ludzi z Jezusem. Oni wracali ze spotkania z Nim odnowieni duchowo i fizycznie. Jakże często byli utrudzeni: ciężarem niemożliwego do zachowania prawa, kłopotami życia, chorobami, dręczącymi ich złymi duchami, a czasami ludzkim pomówieniem i wyrządzoną im krzywdą. Medytuj, jak ochoczo garnęli się do Niego grzesznicy. Jak słuchali Jego słów ludzie prości. Jak przynoszono do Niego chorych i jak przychodzili tacy, co pragnęli choćby dotknąć się Jego szaty, aby doznać łaski. Jak niektórzy korzystali nawet z nocy, aby z Nim porozmawiać, bo wyczerpali już siły w poszukiwaniu prawdy. Jak wielu podczas spotkań z Nim nasyciło swój głód chleba i poznania Królestwa nie z tego świata. Dzisiaj Jezus zaprasza – wzywa ciebie, byś przyszedł do Niego, zwłaszcza gdy jesteś utrudzony, wtedy odczujesz ulgę po spotkaniu z Nim. Podziękuj dzisiaj za wszystkie twoje trudy, bo one prowadzą cię do Jezusa! Tak było kiedyś, i tak jest dzisiaj, ludzie utrudzeni garną się do Pana. Czy dobrze usłyszałeś zaproszenie? Jezus czeka na twoje przyjście, na spotkanie z tobą, by cię pokrzepić! Medytuj, co oznaczają słowa: Weźcie moje jarzmo na siebie… ono jest słodkie. Może podczas tej medytacji odkryjesz, na czym polega przedziwny plan Jezusa, i to, że twoje jarzmo możliwe jest do udźwignięcia, a nawet staje się lekkim, gdy będziesz je dźwigał wraz z Jezusem. Może odkryjesz, co jest brzemieniem i że jest ono lekkie, gdy dźwigać je będziesz z miłością.

Ukojenie dla dusz waszych

W końcowej rozmowie z Jezusem powiedz Mu, co ci serce podpowie. Wyraź pragnienie uczenia się od Niego cichości i pokory serca. On wie, że nie jest ci łatwo. Świat, w którym żyjesz, jest bardzo hałaśliwy i brakuje w nim pokory, ale ty już Wiesz, co jest źródłem ukojenia! Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego! Jezu, Ty tak wiele możesz, a ja tak niewiele potrzebuję, tylko tyle, aby być ukojonym przez Ciebie.