Monthly Archives: Styczeń 2000

ks. Stanislaw Groń SJ - 9 stycznia 2000

Medytacja o Bogurodzicy

med0001 Proś Ducha Świętego, abyś w rozpoczynającym się roku pełniej poznał tajemnicę Jezusa i Maryi. Przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 2,16-21 i rozpocznij modlitwę.

       Maryja zachowywała w sercu to wszystko, co łączyło się z narodzinami Jezusa. Słuchała, gdy pasterze opowiadali zdziwieni o tym, co widzieli. Rozważała słowa usłyszane wówczas, gdy Jezus po raz pierwszy nauczał w świątyni. Wierzyła, modliła się i była skupiona na Bogu. On dał Jej Ducha Świętego i Jezus w swym człowieczeństwie był Jego owocem. Maryja zachowywała wszystkie wydarzenia w ciszy swego serca. Otwiera je przed tymi, którzy stają się Jej dziećmi, i mówi, co Bóg dla Niej uczynił. Określenie: rozważała w swoim sercu wskazuje na Jej wewnętrzną postawę: milczenia, zadziwienia, uwielbienia, otwartości. Maryja była i jest Mistrzynią modlitwy, bowiem wszystkie sprawy zachowywała i rozważała nie tylko w pamięci, lecz w swym sercu, i przeżywała je z Jezusem. Maryja uczy cię słuchania, patrzenia i adoracji. Ona wsłuchiwała się w Słowo Boże, przemawiające do Niej przez anioła i przez osoby, które spotykała na swej drodze: Elżbietę, pasterzy, Symeona, Annę. Ona wsłuchiwała się również w wydarzenia, aby odkryć ich sens.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 5 stycznia 2000

Mędrcy ze wschodu…

…czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie Jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem Judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela„ . Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł : „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

(Mt 2, 1-12)

W dzisiejszej medytacji spróbujmy zobaczyć, jak Jezus objawił się światu. Zaprasza nas do takiej refleksji Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zaraz po narodzeniu Jezus objawił się pasterzom, prostym ludziom z bliska. Ale później nawiedzają go Mędrcy – miłośnicy mądrości; ci przychodzą z daleka, ze Wschodu. W ich osobach dostrzegamy całą rzeszę pogan, którzy obok Narodu wybranego zostali powołani do Kościoła. Jezus objawia się także i mnie jako Ktoś Najważniejszy, kogo należy szukać i komu należy oddawać cześć i pokłon.
Kontempluj tę scenę ze świadomością, że poprzez twoją modlitwę i ty adorujesz Jezusa. Mędrcy zobaczyli gwiazdę i był to dla nich znak przynaglający ich, by udali się w drogę ku wierze. Szukali Jezusa długo, przedzierali się przez przeszkody ludzkiej obojętności i przez ówczesny świat polityki, ale byli zapatrzeni w niebo. Gwiazda ich prowadziła, tęsknota przynaglała, stopy zdążały do Betlejem, a serca pielgrzymowały do Boga. Nie ufając swej wiedzy, pytali o drogę, bowiem prawdziwa mądrość każe się radzić i pytać. Szukali Go, ale On już ich prowadził. Szukali w obcym kraju, w mieście – w Jerozolimie, w pisanej mądrości – w zwojach świętych ksiąg. Ich postawa zachęca nas do postawienia pytania podczas tej medytacji: Jak i gdzie szukam Pana Boga i co robię, gdy tracę światło jego kierunku? Co z moją wytrwałością w poszukiwaniach Boga? Podziękuję za tych, którzy pomogli mi Go znaleźć.

Nie sprzeniewierzać się światłu, a o drogę pytać

Istniejemy po to, by szukać Światła, by znaleźć Go i by być Mu wiernym. W Kościele jesteśmy wspólnotą pielgrzymującą i nie szukamy Boga samotnie. Czego mnie uczą Mędrcy ze Wschodu? Uczą, bym wyznawał wiarę otwarcie, zapraszają mnie do odbycia wędrówki w moje serce, tak bym usuwał istniejące trudności w spotkaniu z Bogiem. Buduje nas postawa Mędrców, dotycząca zainteresowania się sprawami religijnymi. Gdzie jest nowo narodzony król Żydowski? – pytają. Może są dla mnie wyrzutem, że mało dokładam starań, aby poznać Prawdę, czyli Jezusa? Mam odważnie pytać i nie bać się stawiać pytań. Moja wiara domaga się ich, a są na nie odpowiedzi. Pismo Święte mówi, gdzie można znaleźć Zbawiciela i mówi o postawie ludzi – jakże różnej – wobec Jezusa. Herod, Żydzi prześladują Go, poganie zaś Go szukają i to u Żydów, którzy otrzymali czytelne objawienie przez Słowo (poganie niejasne poprzez gwiazdę). Dlatego zabrane zostało im zbawienie, a dane poganom, którzy otwarli swe serca na Boże wezwanie. Uczeni w Jerozolimie dobrze wiedzą, gdzie ma się narodzić Mesjasz, ale oni nie pójdą oddać Mu pokłonu, bo im zabrakło wiary. Patrząc na adorujących Mędrców, będę prosił pokornie o dar wiary. Sama wiedza bowiem nie wystarczy, aby oddać pokłon. Czy nie jestem podobny do uczonych, którzy wskazywali drogę innym, a sami nie poszli? Jak angażuję się w tajemnicę Chrystusa i czy nie zostawiam Go gdzieś na boku moich spraw? Jak podejmuję wędrówkę mego Serca do Boga?

Licha potęga Heroda – potęga egoizmu, podstępu i śmierci

Mędrcy mówią o Jezusie, że jest królem, wywołując tym samym konflikt z Herodem, dla którego wieść o Jezusie jest komplikacją jego politycznych planów. On nie może tolerować innego Króla. U podłoża konfliktu jest spotkanie prawdy z kłamstwem. Czy ja nie boję się prawdy o Jezusie? Prawdy o zagubionym człowieku, którego On wyrywa z kłamstwa, ze stanu grzechu? Święci Królowie są w małej wspólnocie osób, idą sami, ale są posłuszni w tej przygodzie wiary i zostają wspaniale wynagrodzeni. Stało się, jak obiecał Bóg. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca (Jer 29,13-14). Nie mogę uciekać od dzielenia z innymi drogi w wierze. Zastanowię się, jaką jest teraz moja droga wiary we wspólnocie. Jak podążam w niej? Medytuj, jak wielką wiarę mieli Mędrcy, skoro szukając króla, odnaleźli ubogie dziecko; ale upadli na twarz i oddali Mu pokłon, ofiarowując trzy dary. Podziękuj im za dobry dla nas przykład wspólnotowego poszukiwania Jezusa. Mądrość Wschodu składa głęboki pokłon przed Mądrością Odwieczną.

Adoracja na kolanach – złoto, mirra i kadzidło

Wciąż aktualna pozostaje ofiara człowieka, dana Panu Bo
gu. Nasze intymne spotkanie z Bogiem to modlitwa. Nie mamy złota, ale mamy świadomość królewskiego dziedzictwa dzieci Bożych. Używamy kadzidła, by nasza modlitwa była wonią miłą Bogu, a gorycz mirry jest udziałem naszego życia, zaprawionego krzyżem Jezusowej męki. Patrząc oczami wyobraźni, poproszę o wielkoduszność serca w darze dla Pana. Podziękuję Bogu za narodzenie Jezusa, za pokłon Mędrców, za wszystkich, którzy wielbią Boga w prostocie i w mądrości. Podziękuję za dobroć zwyczajnych ludzi. Niech Mędrcy nauczą nas dojścia do celu wszystkich podróży i pielgrzymowania – tak byśmy u celu naszych dróg spotkali Jezusa.


ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 2000

Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami

Przychodząc na modlitwę

Z uspokojonym i wyciszonym duchem w odpowiednim dla ciebie czasie i miejscu oraz z pełną szacunku postawą ciała postaraj się wejść w modlitwę. Odsuń od siebie troski, niepokoje, problemy, tak aby nie zdominowały one czasu, przeznaczonego przez ciebie na spotkanie z Panem. Uświadom sobie, że będziesz zwracał się do Boga, rozważając Jego słowo. Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii (Mt 3,13-17) wyobraź sobie opisaną przez ewangelistę scenę chrztu Jezusa i postaraj się w niej aktywnie uczestniczyć. Obserwuj następujące po sobie zdarzenia, osoby biorące w nich udział i bacznie wsłuchuj się w to, co one mówią, tak abyś z tej ewangelicznej sceny mógł wynieść dla siebie pożytek duchowy.

Dialog Jezusa z Janem Chrzcicielem

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 2000

Madagaskar – kraj, w którym Ewangelia głoszona jest ubogim

Madagaskar1Madagaskar jest państwem położonym na wyspie o tej samej nazwie, znajdującej się u wschodnich wybrzeży Afryki. Od XIX w. trwa tam praca misjonarzy katolickich. Jest to kraj rolniczy, gdzie uprawia się ryż, maniok, kukurydzę, kawę, goździki i wanilię. Sprzyjające warunki klimatyczne sprawiają, że ryż rośnie tam prawie przez cały rok, a mimo to ludzie są często głodni. Hoduje się też bydło, m.in. słynne byki zebu, dające smaczne mięso.

Wybrzeże zachodnie kraju jest nizinne, lagunowe, a linię brzegową podkreślają łańcuchy raf koralowych. Wybrzeże wschodnie tworzy płaskowyż o średniej wysokości 1300 m n.p.m. Nad tą powierzchnią dominują potężne góry wulkaniczne z najwyższym szczytem Maromokotro (2876 m n.p.m.).

Na wyspie żyje prawie 14 milionów ludzi. Mozaika plemion jest ogromna (prawie trzysta, wśród których wyróżnić można 18 grup, całkowicie odmiennych językowo i etnicznie, zamieszkujących różne obszary kraju).  Madagaskar znany jest z łagodnego klimatu, z pięknej przyrody i z żywiołowych cyklonów. Słynie także z egzotycznych orchidei, ze wspaniałych kameleonów, żółwi, lemurów, wielu gatunków motyli, ptaków oraz ryb. Roślinność wyspy stanowią wilgotne lasy równikowe, przechodzące na wschodzie kraju w sawanny. Liczne pożary lasów i masowe wyręby powodują ogromne spustoszenia i nieodwracalne szkody dla środowiska. Wyspę nawiedzają też malaryczne choroby, szarańcza i cyklony. Powoduje to ogromne zniszczenia.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 2000

Krótka historia misji Jezuickich

Symbolem pracy misyjnej stał się apostoł Indii i Japonii, „zdobywca bez ziemi” św. Franciszek Ksawery SJ (1506-1552). Najznakomitszy misjonarz XVI wieku i obok św. Pawła misjonarz wszech czasów. Ochrzcił kilka tysięcy ludzi, w tym wielu Japończyków w Kogoszymie, Yamaguczi oraz na wyspie Ksiu-Siu. Przybył również do wybrzeży Chin na wyspę Sancjan, gdzie zmarł nie docierając z Ewangelią do Chin kontynentalnych. Jego poglądy i wyobrażenia odpowiadały epoce, w której żył. Był misjonarzem ogarniętym gorącym pragnieniem działania. Jest patronem misjonarzy, misji katolickich, Papieskich Dzieł Misyjnych i Apostolstwa Modlitwy. Wielokroć wydawano jego listy i tłumaczono na rozmaite języki świata. Jawi się w nich jako misjonarz trawiony gorliwością, pełen umiejętności organizacyjnych, zdolny do penetracji nowych obszarów misyjnych.

Czytaj więcej

Archiwa