Kategoria: Obietnice Bożego Serca

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 grudnia 2010

Obietnica Dwunasta

Słowa kluczowe:

ob12Ci, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy, nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów.

Św. Małgorzata Maria Alacoque napisała w liście nr 86, w maju 1688 r., Do Matki Marii Franciszki de Saumaise w Dijon: Pewnego razu w piątek, w czasie Mszy św. Serce Boże wypowiedziało, jeżeli się nie mylę, te słowa do swojej niegodnej niewolnicy: „Obiecuję ci w nadmiarze miłosierdzia mojego Serca, że Jego wszechmocna miłość użyczy łaski ostatecznej pokuty tym wszystkim, którzy będą przyjmować Komunię św. przez 9 pierwszych piątków miesiąca. Umrą w mojej łasce i przyjmą Sakramenty Święte. Moje Boskie Serce stanie się dla nich pewnym schronieniem w ostatniej chwili”.

Zachęta Jezusa do przyjmowania Komunii św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy miała swą tradycję historyczną. Rozpowszechniane w XVII w. błędne po glądy jansenistów na temat surowości Boga wywoływały lęk u wiernych. Swymi poglądami odstraszali oni od częstego przystępowania do Komunii św., z której uczynili przywilej dostępny jedynie dla dusz wolnych od najmniejszej niedoskonałości. Prośba o praktykowanie pierwszo piątkowej Komunii to zachęta, aby nie lękać się takiego bliskiego spotkania z Jezusem miłosiernym. Błędy jansenizmu z czasem zostały wykorzenione, także dzięki nauczaniu Kościoła o częstej Komunii św. Wierni odkryli wartość łaski spotkania z Jezusem w tym sakramencie. Współcześnie na przeszkodzie pierwszo piątkowej Komunii nierzadko stoi brak troski o świętość, lenistwo i słaba znajomość owocności tej praktyki. Również obecnie trzeba dokładać starań, aby ta praktyka szerzyła się wśród wiernych.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 listopada 2010

Obietnica Jedenasta

Słowa kluczowe:

ob11Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

Św. Małgorzata Maria Alacoque w Liście nr 39 napisanym w styczniu 1686 r. do Matki Petroneli Rozalii Greyfié w Semur zawarła ważne słowa: Zdaje mi się, że pokazało mi Ono [Serce Jezusa], że wiele imion jest w Nim zapisanych z powodu pragnienia, które mają, aby Go czcić i dlatego nigdy nie dopuści, by zostały wymazane.

Modlitwa serca

Pragnieniem człowieka wiary jest żyć przez całą wieczność w obecności Boga. On nikogo z nas – stworzonych na Jego obraz i odkupionych cenną krwią Chrystusa – z tego zbawczego planu nie wyklucza. Ten upragniony dar życia z Jezusem sprawia, że już tu na ziemi nasze serca są poruszane do głębi i jednoczą się z Bogiem, a wtedy rodzą się w nas dobre Boże pragnienia. Jezus sam dotyka łaską serca Jego wyznawców, ale zważa też na to, co człowiek miłuje, co ma w sercu, jak się modli, o co prosi. Proszącemu będzie dane, a kołaczącemu otworzą. Bóg wysłuchuje próśb człowieka i to nawet wtedy, gdyby inni ich nie wysłuchali. Niejeden raz nas tym zadziwił. Bóg zawsze jest tam, gdzie człowiek Go zaprosi – to jest wielka tajemnica Jego spotkania!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 października 2010

Obietnica Dziesiąta

Słowa kluczowe:

ob10Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 140 Do jej kierownika napisała: Boski Mistrz dał mi poznać, że pracujący nad zbawieniem dusz będą cieszyć się pomyślnością, posiadać dar wzruszania najbardziej zatwardziałych serc, jeśli oddawać się będą drogiemu nabożeństwu do Serca Jezusa, pracować nad zachętą do niego i rozszerzać go wszędzie. Wreszcie wiadomą jest rzeczą, że nie ma na świecie nikogo, kto by nie otrzymał pomocy z nieba, jeśli posiada prawdziwie wdzięczną miłość do Jezusa Chrystusa, okazywaną Mu przez nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca.

Miłosierdzie Boże wobec grzeszników nie rozpoczyna się od objawień danych siostrze Małgorzacie Marii, jak można by mylnie sądzić po dosłownym brzmieniu dziesiątej obietnicy Bożego Serca. Jednak te objawienia to klasyka postępowania Boga wobec człowieka i zachęta do szerzenia kultu Najświętszego Serca. Bóg zatroskany o nawrócenie grzesznika stanowi centrum całej Biblii, a wymownym znakiem tej miłości jest ofiara Chrystusa na krzyżu i przebity bok Zbawiciela!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 września 2010

Obietnica Dziewiąta

Słowa kluczowe:

ob09 0Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony

W liście nr 131 św. Małgorzaty Marii Alacoque, napisanym do jezuity ojca Jana Croiseta, z dnia 10 VIII 1689 r. czytamy: (…) Ponieważ [Serce Jezusa] jest Źródłem wszelkich błogosławieństw, więc udzieli ich obficie tam, gdzie będzie czczony obraz Jego Najświętszego Serca, albowiem miłość przynagla Go do dawania niewyczerpanego skarbu łask uświęcenia i zbawienia dusz dobrej woli. Szuka serc ogołoconych, aby je napełnić słodkim namaszczeniem gorliwej miłości, strawić i całe przemienić w siebie. Ono chce dusz pokornych i uległych, które po prostu spełniają Jego upodobanie.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 sierpnia 2010

Obietnica Ósma

Słowa kluczowe:

ob08Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości

Św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) w liście nr 140 Do jej spowiednika napisała: Nie wiem, czy jest jakieś inne ćwiczenie w życiu duchowym, które bardziej pomagałoby wznieść duszę w krótkim czasie do najwyższej doskonałości i dało jej zasmakować prawdziwych słodyczy, niż to, znajdujące się na służbie Jezusa Chrystusa.(…) Nie ma na świecie nikogo, kto by nie otrzymał pomocy z nieba, jeśli posiada prawdziwie wdzięczną miłość do Jezusa Chrystusa, okazywaną Mu przez nabożeństwo do Jego Najświętszego Serca.

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 2).

Tajemnicę swego Serca objawił jej Chrystus w mistycznych przeżyciach i w darze licznych objawień w latach 1673-1689. W korespondencji świętej zakonnicy znajdujemy zapis głębokich przeżyć, którymi dzieli się ona z zaufanymi osobami. Jej życie jest potwierdzeniem niezwykłej skuteczności łaski Bożej, dzięki której ona sama szybko doszła do doskonałości. Gdy zmarła w opinii świętości, miała 43 lata.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 lipca 2010

Obietnica Siódma

Słowa kluczowe:

ob07Dusze oziębłe staną się gorliwymi

W listach i pismach Małgorzaty Marii Alacoque znajdujemy zapiski związane z objawieniami Pana Jezusa, które później stały się podstawą do wyodrębnienia 12 obietnic dla czcicieli Bożego Serca. Dwa listy odnoszą się do siódmej obietnicy.

List nr 140 – Do jej kierownika

Nieskończone są skarby i błogosławieństwa, które zawiera Najświętsze Serce. Nie wiem, czy jest jakieś inne ćwiczenie w życiu duchowym, które bardziej pomagałoby wznieść duszę w krótkim czasie do najwyższej doskonałości i dało jej zasmakować prawdziwej słodyczy niż to, znajdujące się na służbie Jezusa Chrystusa. Tak, mówię to z całą pewnością, że gdyby wiedziano, jak jest ono miłe Jezusowi, nie byłoby chrześcijanina, który mimo niewielkiej miłości do umiłowanego Zbawiciela, nie brałby udziału w tym nabożeństwie.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 czerwca 2010

Obietnica Szósta

Słowa kluczowe:

ob06Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 132, adresowanym do jezuity ojca Jana Croiseta, 15 IX 1689 r. napisała: Serce Boże jest niewyczerpanym Źródłem, z którego trzema kanałami płyną ustawicznie:

1) miłosierdzie dla grzeszników oraz duch skruchy i pokuty;
2) miłość śpiesząca z pomocą wszystkim nieszczęśnikom, będącym w jakiejś potrzebie (…);
3) z trzeciego kanału spływa miłość i światło (…).

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 maja 2010

Obietnica Piąta

Słowa kluczowe:

ob05Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia

W XVII w. zakonnica wizytka z Francji św. Małgorzata Maria Alacoque doświadczyła mistycznych objawień Jezusa. W liście nr140 Do jej kierownika napisała: Osoby świeckie znajdą za pomocą tego miłego nabożeństwa wszelkie pomoce potrzebne do ich stanu, tj. pokój w rodzinie, ulgę w cierpieniach i błogosławieństwo nieba dla wszystkich swoich przedsięwzięć oraz pociechę w trudnościach.

Rozwój indywidualny

Ważna jest troska o życie wieczne, ale to nie oznacza lekceważenia życia doczesnego. Pragnienie nieba sprawia, że chrześcijanie czują się jeszcze bardziej odpowiedzialni za życie na ziemi. Chrystus chce błogosławić każde dobre przedsięwzięcie – duchowe i materialne. Zawsze powinniśmy je z Bogiem zaczynać i z Nim je kończyć! Nasze uświęcenie, zbawienie duszy oraz pomoc okazana innym, pośród wielu projektów i czynów, jakie podejmujemy, jest najważniejszym celem życiowym i tym zadaniom Jezus pragnie błogosławić.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 kwietnia 2010

Obietnica Czwarta

Słowa kluczowe:

ob04Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci

W liście nr 131napisanym przez św. Małgorzatę Marię Alacoque w dniu 10 VIII 1689 r. czytamy: Boże Serce (…) obiecuje im [tym, którzy poświęcają się i powierzają Bożemu Sercu], że stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem przeciw wszystkim zasadzkom nieprzyjaciół; zwłaszcza w godzinie śmierci Boże Serce przyjmie ich miłośnie, zapewniając im zbawienie, będzie się starało o ich uświęcenie i uczynienie ich wielkimi przed swym Ojcem o tyle, o ile starali się powiększyć w sercach królestwo Jego miłości.

Również w liście nr 140 świętej siostry znajdujemy słowa: (…)W tym właśnie Bożym Sercu [osoby świeckie i czciciele Bożego Serca] znajdą miejsce schronienia przez całe życie, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Ach, jak słodko jest umierać, gdy się miało czułe i stałe nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 marca 2010

Obietnica Trzecia

Słowa kluczowe:

ob03Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach

Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. (Ps 34,19).

Francuska siostra wizytka św. Małgorzata Maria Alacoque w liście później zatytułowanym Do jej kierownika i posiadającym w zbiorze jej listów numer 140, opublikowanym po raz pierwszy w1691 r. przez apostoła kultu Serca Jezusowego, jezuitę o. Jeana Croiseta, napisała: Szkoda, że nie mogę opowiedzieć wszystkiego, co wiem o tym miłym nabożeństwie, odkryć całej ziemi skarbów łask, które Jezus Chrystus zawiera w swym godnym uwielbienia Sercu i zamierza wylać je z obfitością na wszystkich, którzy będą to nabożeństwo praktykować. (…) Osoby świeckie znajdą za pomocą tego miłego nabożeństwa wszelkie pomoce potrzebne do ich stanu, tj. pokój w rodzinie, ulgę w cierpieniach i błogosławieństwo nieba dla wszystkich swoich przedsięwzięć oraz pociechę w trudnościach. W tym właśnie Bożym Sercu znajdą miejsce schronienia przez całe życie (…).

Czytaj więcej